Genel Bilgiler

 1998-1999 eğitim öğretim yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim öğretime başlayan bölümümüz, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Rize Üniversitesi bünyesine dahil olmuştur. Rize Üniversitesinin ismi, Senatonun teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Bölümümüz, T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak eğitim öğretime devam etmektedir.
 
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans düzeyinde verdiği dört yıllık programla öğrencilerini “Türkolog, filolog, araştırmacı, çevirmen ve öğretmen” olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan 155 kredilik (240 AKTS) lisans programını tamamlamaları ve ortalamalarının 2.00 olması gerekmektedir. Eğitim dili Türkçedir. Eğitim öğretim yılının son iki yarıyılında yapılan Bitirme Çalışması ile her bir öğrenci, Lisans düzeyinde bilimsel bir araştırmayı, danışman kontrolünde yürütür ve sonuçlandırır. Ayrıca  eğitim öğretimin son yılında gerekli şartları sağlayan öğrenciler, Eğitim Fakültesi tarafından verilen Tezsiz Yüksek Lisans programı ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi formasyonu da elde edebilmektedirler.
 
Bölümün Lisans Programına, her yıl YÖK tarafından belirlenen kontenjana, genellikle 70-75 kadar öğrenci alınmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir. Lisansüstü Programına giriş şartları her yıl Lisansüstü Eğitim Enstitüsü sayfasında ilan edilmektedir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları da bölümde aktif hâle gelmiştir. Bunun sonucunda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gören bir öğrenci Türkçe Öğretmenliği ve Tarih Bölümlerinden belirli kredideki dersleri tamamlamak kaydıyla ikinci bir diploma veya sertifika alma hakkına sahip olmaktadır. 

Bölümden mezun olanlar üniversitelerde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, çeşitli dershanelerde, kütüphanelerde, arşivlerde, basın yayın organlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde;
 
Eski Türk Edebiyatı,
Yeni Türk Edebiyatı,
Türk Halk Edebiyatı,
Eski Türk Dili,
Yeni Türk Dili,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 
Ana Bilim Dalları bulunmaktadır.
 
Eğitim öğretim faaliyetleri 2019 yılı itibariyle 3 profesör, 2 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir.
 
 Program Çıktıları
1 Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesine sahip olabilme.
2 Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahip olabilme.
3 Yeni Türk Edebiyatı tarihini bilimsel bir şekilde inceleyebilme ve değerlendirebilme. Edebî metinleri okuma, anlama, inceleme ve yorumlama konusunda modern yöntemleri metinler üzerinde uygulayabilecek yeterlilik ve kabiliyete sahip olabilme.
4 Alanla ilgili karşılaşılan problemleri çözmeye dayalı öneriler geliştirebilme.
5 Eski Türk Edebiyatının tarihini, kaynaklarını, tasavvufi yönleri vb. karakteristik özelliklerini, araştırma yöntem, alan ve mekânlarını, nazım bilgi, şekil ve türlerini, aruz veznini, mazmun bilgisini, edebî sanatlar vb. belagat konularını öğrenebilme.
6 Eski Türk Edebiyatı metinlerini anlama ve açıklamada kullanılan geleneksel ve modern metotlarla inceleme yapabilme ve bilhassa metinleri anlamada filolojik, etimolojik ve semantik yaklaşımları kullanabilme.
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilme.
8 Türkiye Türkçesinin Anadolu ve Rumeli ağızlarından derlenmiş metinlerini okuyabilme, anlayabilme ve çözümleme becerisine sahip olabilme.
9 Dilbilim, göstergebilim, dil ve iletişim, dil ve insan, edebî dil ve kullanmalık dil, şiir dili ve nesir dili hakkında fikir sahibi olabilme ve metin tahlilinde bunlardan istifade edebilme.
10  Disiplinler arası bakış açısı kazanabilme, çalışmalarını düzgün bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.
11 Halkbilim ve Halk Edebiyatı ile ilgili kavramlarını öğrenir. Bu edebiyatın üretildiği kültürü bilir ve tanır.         
12   Türk Halk Edebiyatı ürünlerini anlama ve yorumlayabilme becerisini kazanır.
Program Öğretim Amaçları
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün program öğretim amaçları şöyledir:
PÖA-1.Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik ve mesleki açıdan üstün yetenekler kazandırıp alanla ilgili temel bilgi ve  kavramları bilen öğrenci yetiştirmek.
PÖA-2.Türk Dili ve Edebiyatı alanında yer alan Türk Dili ve Tarihi, Dilbilim, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı,Türk Halk Edebiyatı, Halkbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk kültürü konularında alanının bugüne kadar ortaya koyduğu birikimleri vererek onları bilişşel düşünme yeteneği kazanmış, nesnel, akılcı, araştırıcı, alanına hâkim bireyler yetiştirmek.
PÖA-3.Türk Dili ve Edebiyatı alanında ortaya çıkması muhtemel olan problemlere çözüm üretme kabiliyeti olan, eleştirel ve sorgulayıcı ve çözüm üreten düşünce yapısına sahip milli ve manevi değerlerini özümsemiş öğrenciler yetiştirmek.
PÖA-4.Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında çağa uygun bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, ulusal ve uluslararası düzeyde sunma ve paylaşma becerilerine sahip olan nitelikli mezunlar yetiştirmek.
PÖA-5.Kelime olarak ."Edeb" kökünden türemiş bir alan olan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olacak olan öğrencilerin öncelikle evrensel ve toplumsal etik değerlerini özümsemelerini, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamak.

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN
Farabi Bölüm Koordinatörü: Doç.Dr. Ümit HUNUTLU
Mevlana Bölüm Koordinatörü: Doç.Dr.  M.Sait ÇALKA

 Bölümümüzde Görev Yapmış Olan Eski Akademik Personelimiz:
 
Prof.Dr. M.Muhsin KALKIŞIM
Prof.Dr. Selami ŞİMŞEK
Doç.Dr. Hasan AKTAŞ
Öğrt.Gör. Burcu Ece ERKINAY
Arş.Gör. Yücel ÜNLÜ
Arş.Gör. Dilek AKAN
Arş.Gör. Eray KAÇEN
Arş.Gör. Fatih KÖKSAL